Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Organizacje / Dotacje/Dokumenty
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Dotacje
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z art. 6, ust. 3, pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wykonuje zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, polegające na powierzaniu i wspieraniu wykonywania działań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji na podstawie pełnomocnictwa ministra właściwego ds. zdrowia.

Zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz  przeciwdziałania uzależnieniom zlecane są z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.). Podstawą prawną udzielania dotacji budżetowych na zadania publiczne jest art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn.zm.

Postępowanie konkursowe odbywa się na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Udzielanie dotacji na zadania odbywa się w drodze corocznego Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Realizatorami przedmiotowych zadań mogą być podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, tj. nie ujęte w art. 4 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. O przyznanie dotacji ubiegać mogą się stowarzyszenia, fundacje oraz inne jednostki nie będące w sektorze finansów publicznych.

Dotacje przyznawane w ramach konkursu udzielane są wyłącznie na projekty realizacji zadań konkursowych, a nie na programy pracy placówek. Oferty konkursowe są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Krajowego Biura i działającą na podstawie regulaminu.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii