Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Hazard / Raporty z badań
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
801 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
RAPORTY Z BADAŃ
W tej części serwisu publikowane będą raporty z badań dofinansowywanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w zakresie problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych. Celem prowadzonych badań jest gromadzenie i systematyzowanie wiedzy w zakresie powyższej tematyki, a uzyskane wyniki posłużą do rozwoju nowych obszarów badawczych i wyznaczania kierunków eksploracji, co służyć będzie pomocy, zarówno osobom uzależnionym, jak i profesjonalistom stykającym się w swojej pracy z problematyką uzależnień behawioralnych.

Badania zakończone:W trakcie realizacji pozostają następujące badania:
 • "Hazard w życiu seniorów".
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Termin zakończenia: 2017 rok
  Cel badania: Badanie umożliwi poznanie w jaki sposób przebiega rozwój aktywności hazardowej wśród osób starszych a także jakie czynniki są powiązane z rozwojem problemowego/ patologicznego grania hazardowego u osób starszych w Polsce. Badania są realizaowane we wspópracy międzynarodowej, biorą w nim również udział populacje seniorów uprawiających hazard z Francji. Pozowli to na zidentyfikowanie czynników ryzyka specyficznych dla Polski.

 • "Hazard problemowy i patologiczny wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności - diagnoza sytuacji oraz specyfika zjawiska".
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Termin zakończenia: 2017 rok
  Cel badania: Oszacowanie nasilenia zjawiska problemowego i patologicznego grania hazardowego wśród osób skazanych, jako przyczyny pośredniej lub bezpośredniej popełniania czynów  karalnych oraz współwystępowania tych zjawisk wraz z uzaleznieniami chemicznymi.

 • "Analiza funkcjonowania pamięci roboczej u osób uzaleznionych od Internetu".
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Termin zakończenia: 2017 rok
  Cel badania: Pogłębienie stanu wiedzy w zakresie psychospołecznych czynników związanych z uogólnionym uzależnieniem od Internetu, a w szczególności z funkcjonowaniem pamięci roboczej. Wyniki przyczynią się do odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania poznawczego osób uzależnionych od Internetu w kontekście pamięci roboczej. W szczególności do wskazania obszarów deficytowych, które mogą wymagać podjęcia działań korekcyjnych w obszarze terapii osób korzystających w sposób patologiczny z sieci. Ponadto badania mogą przyczynić się do wyjaśnienia odmiennych rezultatów w dotychczasowych i wskazania nowych obszarów do naukowej eksploracji.
 • "Funkcjonowanie emocjonalne a uzależnienie od Facebooka oraz jego zwiazki ze zdrowiem psychicznym".
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Termin zakończenia: 2017 rok
  Cel badania: Pokazanie problemu uzależnienia od portali społecznościowych wśród osób młodych w Polsce z uwzględnieniem związków z problemami psychologicznymi. 

 • "Neuronalne korealty uzależnienia od portali społecznosćiowych w zakresie kontroli poznawczej".
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Termin zakończenia: 2017 rok
  Cel badania: Pogłębienie wiedzy w zakresie psychospołecznych czynników związanych z uzależnieniem od portali społecznościowych na przykładzie FB, w szczególności związanych z neuronalnymi korelatami tego nałogu w kontekście funkcjonowania kontroli poznawczej.
 • "Proces terapeutyczny i jego stymulatory w doświadczeniach osób uzależnioncyh od hazardu".
  Realizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  Termin zakończenia: 2017 rok
  Cel badania: Wskazanie stymulatorów procesu terapeutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia roli struktury grupy terapeutycznej w procesie leczenia hazardzistów w świetle doświadczeń badanych osób. 

 • "Zmiana struktury pacjentów leczonych w Ośrodkach Leczenia Uzależnień w latach 2008 -2017 - w odniesieniu do uzależnień behawioralnych - implikacje demograficzne, diagnostyczne, kliniczne i terapeutyczne".
  Realizator: Konsorcjum: Śląski Uniwersytet Medyczny i Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
  Termin zakończenia: 2017 rok
  Cel badania: Prześledzenie zmian demograficznych, diagnostycznych, klinicznych i terapeutycznych w grupie pacjentów 10 ośrodków leczenia uzależnień dla ustalenia i wytyczenia dalszego rozwoju lecznictwa odwykowego w zakresie programów opieki i terapii patologicznych hazardzistów i osób z innymi uzależnieniami, ich bliskich i rodzin. 

 • "Neuronalne korealaty empatii u osób uzależnionych od portali społecznosciowych".
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Termin zakończenia: 2017 rok
  Cel badania: Pogłębienie wiedzy w zakresie psychospołecznych czynników zwiazanych z uzależnieniem od portali społecznościowych w szczególności Facebooka.  Oczekuje się, że wyniki badań przyczynią się do odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania społeczno-poznawczego osób przejawiających specyficzne uzależnienie od internetu związane z portalami społecznościowymi w kontekście empatii.

 •  "Charakterystyka zajawiska ryzykownego i problemowego korzystania z internetu i telefonów komórkowych przez młodzież szkół podstawowych".
  Realizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Termin zakończenia: 2018 rok
  Cel badania: Charakterystyka zjawiska ryzykownego i problemowego korzystania uczniów szkół podstawowych z mediów cyfrowych oraz opis zjawiska na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na losowej próbie uczniów szkół podstawowych. Efektem zadania będzie zwiększenie i pogłębienie wiedzy na temat problematyki uzależnień behawioralnych i zachowań ryzykownych  oraz określenie skali zjawiska zagrożenie młodzieży patologicznym i problemowym używaniem internetu, Ponadto sprawdzone zostaną właściwości psychometryczne wykorzystanych skal do pomiaru problematycznego używania Internetu.
 • "Wskaźniki skuteczności terapii hazardzistów w oparciu o syntezę metaanalityczną - opracowanie Kwestionariusza Pomiaru Skutecznosći Terapii Hazardzistów (KPST-H)".
  Realizator: Uniwersytet Jagielloński
  Termin zakończenia: 2018 rok
  Cel badania: Próba wydobycia wskaźników skuteczności terapii hazardzistow i określenia w jakim stopniu wyłonione wskaźniki są podatne na oddziaływania terapeutyczne. Celem projektu jest również opracowanie autorskiego narzędzia badawczego – Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii Hazardzistów (KPST-H).
 • "Badanie wpływu treningu pamięci roboczej na poznawcze i emocjonalne funkcjnowanie osób uzaleznionych od hazardu".
  Realizator: Uniwersytet Jagielloński
  Termin zakończenia: 2019 rok
  Cel badania: sprawdzenie czy trening poznawczy skoncentrowany na usprawnieniu pamięci roboczej wpływa na polepszenie funkcjonowania poznawczego oraz  na poprawę zdolności do kontroli pobudzenia emocjonalnego osób uzależnionych od hazardu.

 • "Zjawisko lifestreamingu jako droga do poszukiwania i konstruowania tożsamości młodych osób. Statusy tożsamościowe i style tożsamości młodych osób a nadmierne korzystanie z sieci społecznosciowych".
  Realizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Termin zakończenia: 2018 rok
  Cel badania: Diagnoza i opis zjawiska lifestreamingu (w tym m.in. opis profili społeczno-demograficznych młodzieży w wieku 16-20 lat nadmiernie korzystających z urządzeń mobilnych, użytkujących zwłaszcza dwie lub większą liczbę sieci społecznościowych) oraz diagnoza statusów i stylów tożsamości badanej młodzieży i analiza związków między nimi a nadmiernym użytkowaniem sieci społecznościowych.
 
 
 
 
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii